JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą lub zagraniczne szkolenia dla kadry Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Źródło:Pieniądze są dla szkoly, nr 1 / 2015
Data publikacji w serwisie: 11 sierpnia 2015 r.

dr Małgorzata Kasperczakowa

Katarzyna Dobrzelewska

Erasmus+
Gdzie są w nim pieniądze dla szkół

Największy nacisk w programie Erasmus+ został położony na zagraniczne wyjazdy służące rozwijaniu umiejętności uczniów/słuchaczy oraz kadry. W zależności od rodzaju zakładanych działań szkoły mogą wnioskować o granty w dwóch tzw. akcjach – akcji 1. obejmującej mobilności edukacyjne oraz akcji 2. dotyczącej współpracy z partnerami z zagranicy.

Erasmus+ funkcjonuje od 1 stycznia 2014 roku. To siedmioletni program wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Jednym z głównych założeń programu jest rozwój umiejętności jego uczestników oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Erasmus+ połączył w całość kilka dotychczasowych programów funkcjonujących w latach 2007–2013, m.in. Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Grundtvig. Siedmioletni budżet nowego programu wynosi 14,7 mld euro.

W programie Erasmus+ mogą w pełni uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Turcja,
 • była Jugosłowiańska Republika Macedonii,
 • Konfederacja Szwajcarska.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich. Należą do nich:

 • wschodnie kraje partnerskie: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina,
 • południowe kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja,
 • zachodnie Bałkany: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia,
 • Federacja Rosyjska.

Erasmus+. Kluczowe możliwości dla szkół

Analiza możliwości, jakie stwarza Erasmus+ szkołom, prowadzi do wniosku, że program oferuje bardzo korzystne wsparcie finansowe:

 • placówkom prowadzącym edukację formalną (począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach dla dorosłych),
 • placówkom, które prowadzą edukację pozaformalną osób od 13. roku życia aż po seniorów.

Działania dotowane przez program to zagraniczne wyjazdy kadry i/lub uczniów/słuchaczy. Są one organizowane w ramach jednej z dwóch akcji programu: 1. Mobilności edukacyjnej osób albo 2. Współpracy na rzecz in- nowacji i wymiany dobrych praktyk. W zależności od tego, jakiego rodzaju edukacji dotyczy projekt i w jakiego typu placówce ma być prowadzony, zostanie przypisany do jednego z sek- torów programu.

Poniżej znajduje się zestawienie pod- stawowych informacji o projektach, w tym o rodzajach finansowanych działań oraz kategoriach przewidzianych przez grantodawcę w budżecie. Szerzej poszczególne projekty będą omawiane w odrębnych artykułach. Pierwszy z nich zamieszono na kolejnych stronach numeru. Znajdą się tam m.in. informacje o kwotach przewidzianych na poszczególne kategorie budżetowe.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób

Szkoły prowadzące edukację formalną dzieci i młodzieży, w tym również szkoły artystyczne, zawodowe i techniczne, oraz placówki prowadzące edukację formalną i pozaformalną dorosłych

1 Jakie szkoły mogą wnioskować o grant?

Wniosek o grant na poniższe działania projektowe mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne z krajów uczestniczących w programie prowadzące edukację formalną, począwszy od przedszkola, a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych, w tym zawodowe i techniczne, a także szkoły artystyczne (realizujące obowiązek szkolny poszerzony o naukę przedmiotów artystycznych) i szkoły dla dorosłych.

2 Jakie działania projektowe finansuje program i kto może z nich skorzystać?

Pracownicy placówki (nie tylko nauczyciele!) mogą wziąć udział w:

 • szkoleniach doskonalenia zawodowego (kursy metodyczne, metodyczno-językowe, językowe, specjalistyczne),
 • praktykach zawodowych (job shadowing) polegających na obserwacji pracy osób uczących w zagranicznej szkole,
 • wyjeździe w celu nauczania w instytucji partnerskiej.

Wszystkie te wyjazdy mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Projekt nie musi obejmować wszystkich wymienionych typów działań.

3 Jak długo musi trwać projekt?

Rok albo dwa lata.

4 Jakie kategorie zawiera budżet przewidziany dla projektu?

 1. wsparcie organizacyjne (patrz ramka poniżej);
 2. podróż;
 3. wsparcie indywidualne (koszty po bytu);
 4. dofinansowanie udziału w płatnym kursie;
 5. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami.

Wsparcie organizacyjne może stanowić pomoc finansową, np. w:

 • przygotowaniu i kontynuacji europejskiego planu rozwoju,
 • wyborze pracowników do działań na rzecz mobilności,
 • przygotowaniu planów wyjazdów w celu zapewnienia jakości i rozpoznania działań na rzecz mobilności,
 • językowym i międzykulturowym przygotowaniu dla mobilnych pracowników,
 • wykorzystywaniu nowo nabytych przez uczestników mobilności kompetencji na rzecz korzyści dla szkoły, kadry naukowej i uczniów.

Z tej kategorii budżetu można pokryć koszty pracy za napisanie wniosku, raportów, sprawozdań, obsługę administracyjną i księgową itp.

Szkoły prowadzące edukację formalną zawodową i techniczną młodzieży

1 Jakie szkoły mogą wnioskować o grant?

Wniosek mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym, np. szkoły zawodowe, technika.

2 Jakie działania projektowe finansuje program i kto może z nich skorzystać?

 • Praktykanci odbywający praktyki w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, uczniowie tych szkół oraz niedawni absolwenci i praktykanci (do roku od ukończenia nauki): zagraniczny staż w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego trwający od 2 tygodni do 12 miesięcy, odbywający się w szkole partnerskiej lub w zagranicznym przedsiębiorstwie.
 • Nauczyciele: praktyki zawodowe (job shadowing)/okresy obserwacji za granicą w danym przedsiębiorstwie lub jakiejkolwiek innej organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego (od 2 dni do 2 miesięcy).
 • Nauczyciele: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego za granicą (od 2 dni do 2 miesięcy).

3 Jak długo musi trwać projekt?

Rok albo dwa lata.

4 Jakie kategorie zawiera budżet przewidziany dla projektu?

 1. wsparcie organizacyjne;
 2. podróż;
 3. wsparcie indywidualne (koszty pobytu);
 4. wsparcie językowe dla uczniów wyjeżdżających na okres 1-12 miesięcy - po ocenie umiejętności on-line;
 5. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami.

Szkoły mające w swojej ofercie edukację pozaformalną młodzieży w wieku 13–30 lat

1 Jakie szkoły mogą wnioskować o grant?

Każda publiczna lub niepubliczna szkoła z kraju uczestniczącego w programie, prowadząca edukację pozaformalną młodzieży w wieku 13-30 lat (np. kluby sportowe, świetlice).

2 Ilu partnerów musi uczestniczyć w projekcie?

Co najmniej dwie organizacje z różnych krajów uczestniczących w programie lub co najmniej jedna instytucja z kraju uczestniczącego w programie i jedna z kraju partnerskiego.

3 Jakie działania projektowe finansuje program i kto może z nich skorzystać?

Wyjazdy do placówki partnerskiej w celach edukacyjnych (np. na warsztaty, szkolenia, seminaria):

 • młodzieży (w wieku 13-30 lat) wraz z opiekunami;
 • osób pracujących z młodzieżą, tj. instruktorów, wychowawców, pedagogów, wolontariuszy, liderów nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunów świetlic itd.

Mobilności zagraniczne mogą trwać od 5 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży).

4 Jak długo musi trwać projekt?

Od 3 do 24 miesięcy.

5 Jakie kategorie zawiera budżet przewidziany dla projektu?

 1. podróż;
 2. wsparcie indywidualne (koszty pobytu);
 3. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami.

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Placówki prowadzące edukację formalną dzieci i młodzieży, w tym szkoły artystyczne, zawodowe, techniczne

1 Jakie szkoły mogą wnioskować o grant?

Wniosek mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne z krajów uczestniczących w programie prowadzące edukację formalną, począwszy od przedszkola, a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i technicznych, a także szkoły artystyczne (realizujące obowiązek szkolny poszerzony o naukę przedmiotów artystycznych).

2 Ilu partnerów musi uczestniczyć w projekcie?

W projekcie obejmującym współpracę szkół co najmniej dwie placówki z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (maksymalnie 10, wliczając wnioskodawcę).

3 Jakie działania projektowe finansuje program i kto może z nich skorzystać?

 • Uczniowie w każdym wieku razem z opiekunami: wymiany grup uczniów trwające od 5 dni do 2 miesięcy.
 • Uczniowie w wieku 14 lat lub starsi: wymiany uczniów trwające od 2 do 12 miesięcy.
 • Pracownicy organizacji biorącej udział w programie: krótkoterminowe szkolenia (wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty), trwające od 5 dni do 2 miesięcy, organizowane dla małych grup w jednej ze szkół partnerskich.
 • Nauczyciele: wyjazd w celu naucza- nia w szkole partnerskiej na okres od 2 do 12 miesięcy.
 • Osoby zarządzające projektem: udział w międzynarodowych spotkaniach służących koordynacji działań projektowych.

4 Jak długo musi trwać projekt?

Dwa albo trzy lata.

5 Jakie kategorie zawiera budżet przewidziany dla projektu?

 1. zarządzanie projektem; obejmuje m.in.:
  • prace projektowe w szkołach,
  • informowanie, promowanie i rozpowszechnianie (np. broszury, ulotki, informacje na stronach internetowych),
  • przygotowanie językowe i kulturowe uczestników wyjazdów.
  Z tej kategorii budżetu można pokryć koszty pracy za napisanie wniosku, raportów, sprawozdań, obsługę administracyjną i księgową itp.
 2. podróż;
 3. wsparcie indywidualne (koszty pobytu);
 4. rezultaty pracy intelektualnej - istotne pod względem jakościowym i ilościowym efekty intelektualne/materialne (np. programy nauczania, przewodniki itp.).
 5. wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej - wydarzenia krajowe i międzynarodowe (np. konferencje, seminaria) służące rozpowszechnianiu rezultatów pracy intelektualnej.
 6. koszty nadzwyczajne - wkład (maksymalnie 75%) w koszty rzeczywiste związane ze zleceniem podwykonawstwa lub zakupem towarów i usług.
 7. wsparcie językowe; 150 euro oferowane uczestnikom w celu poprawy znajomości języka, w jakim prowadzone jest działanie. Przysługuje wyłącznie w przypadku wyjazdów na ponad 2 miesiące.
 8. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami.

Szkoły mające w swojej ofercie edukację pozaformalną młodzieży w wieku 13–30 lat

1 Jakie szkoły mogą wnioskować o grant?

Każda publiczna lub niepubliczna szkoła z kraju uczestniczącego w programie, prowadząca edukację pozaformalną młodzieży w wieku 13-30 lat (np. kluby sportowe, świetlice).

2 Ilu partnerów musi uczestniczyć w projekcie?

Co najmniej dwie organizacje z krajów uczestniczących w programie lub co najmniej jedna instytucja z kraju uczestniczącego w programie i jedna z kraju partnerskiego.

3 Jakie działania projektowe finansuje program i kto może z nich skorzystać?

 • Młodzież w wieku 13-30 lat: mobilnośćłączona, czyli wyjazdy do zagranicznego partnera połączone ze współpracą wirtualną (5 dni – 2 miesięcy).
 • Osoby pracujące z młodzieżą:
  • udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera (5 dni - 2 miesięcy),
  • obserwacja pracy zagranicznej placówki partnerskiej (job shadowing; 2-12 miesięcy),
  • prowadzenie zajęć, warsztatów, seminariów, szkoleń (2-12 miesięcy)
 • Osoby zarządzające projektem: udział w międzynarodowych spotkaniach służących koordynacji działań projektowych.

4 Jak długo musi trwać projekt?

Od 6 do 24 miesięcy.

5 Jakie kategorie zawiera budżet przewidziany dla projektu?

 1. zarządzanie projektem;
 2. podróż;
 3. wsparcie indywidualne (koszty pobytu);
 4. rezultaty pracy intelektualnej;
 5. wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej;
 6. koszty nadzwyczajne;
 7. wsparcie językowe;
 8. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami.

Placówki prowadzące edukację formalną i pozaformalną dorosłych

1 Jakie instytucje mogą wnioskować o grant?

Wniosek może złożyć każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia dorosłych (organizacja edukacji dorosłych) - zarówno formalnego, jak i pozaformalnego, np. szkoła dla dorosłych, centrum kształcenia ustawicznego, studium policealne lub pomaturalne, szkoła językowa.

2 Ilu partnerów musi uczestniczyć w projekcie?

Co najmniej trzy placówki z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (maksymalnie 10, wliczając partnera będącego koordynatorem).

3 Jakie działania projektowe finansuje program i kto może z nich skorzystać?

 • Dorośli słuchacze: mobilność łączona, czyli wyjazdy do zagranicznego partnera połączone ze współpracą wirtualną (5 dni - 2 miesięcy).
 • Nauczyciele oraz kadra szkoleniowa i administracyjna zatrudniona w organizacji biorącej udział w programie: krótkoterminowe szkolenia (wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty), trwające od 5 dni do 2 miesięcy, organizowane dla małych grup w jednej ze szkół partnerskich.
 • Osoby zarządzające projektem: udział w międzynarodowych spotkaniach służących koordynacji działań projektowych.

4 Jak długo musi trwać projekt?

Dwa albo trzy lata.

5 Jakie kategorie zawiera budżet przewidziany dla projektu?

 1. zarządzanie projektem;
 2. podróż;
 3. wsparcie indywidualne (koszty pobytu);
 4. rezultaty pracy intelektualnej;
 5. wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej;
 6. koszty nadzwyczajne;
 7. wsparcie językowe;
 8. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami.

Podsumowanie

Program Erasmus+ jest jednym z unijnych źródeł finansowania, jednak na tle innych wyróżnia się prostotą procedury aplikacyjnej oraz ograniczoną do minimum sprawozdawczością finansową. Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się procedurze wnioskowania na przykładzie mobilności edukacyjnej kadry w szkole podstawowej, omówionej na stronach 22-27.